Tuiran Kamarikuoro Ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tuiran Kamarikuoro ry. ja sen kotipaikka Oulun kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kuoro.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Kuoron tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kuorolauluun sekä
kehittää kuorolaulutaitoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kuoro kokoontuu harjoituksiin säännöllisesti kerran viikossa lukukausien aikana, ellei toisin päätetä, ja toimeenpanee konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia sekä avustaa seurakunnan tilaisuuksissa.

Toimintansa tukemiseksi kuoro kerää jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se voi järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Kuoro voi omistaa sekä irtainta että kiinteää omaisuutta ja perustaa rahastoja sekä jakaa stipendejä.

Jäsenet

3 § Kuoron varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen täysi-ikäinen henkilö, jonka johtokunta hyväksyy taiteellisen johdon esityksestä.

Kuoron kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka kuoron johtokunta kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä ei ole kuoron kokouksissa äänioikeutta.

Lisäksi kuoro voi kokouksessaan kutsua kunniajäsenekseen johtokunnan yksimielisesti ehdottaman, kuoron hyväksi ansiokkaasti toimineen henkilön.

Maksut ja velvollisuudet

4 § Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat kuorolle vuosittain kuoron syyskokouksen määräämän jäsen- tai kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

5 § Jokainen jäsen on velvollinen saapumaan harjoituksiin määrättyyn aikaan, ellei taiteellinen johtaja tai puheenjohtaja myönnä vapautusta.

Jäsenen eroaminen ja määräaikainen vapautus kuorotoiminnasta

6 § Jäsen voi erota kuorosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuoron johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle.

Kuoron johtokunta voi kirjallisesta anomuksesta myöntää jäsenelle määräaikaisen vapautuksen kuorotoiminnasta, jonka aikana kuoron jäsen on vapautettu jäsenmaksusta sekä velvollisuudesta osallistua harjoituksiin ja esityksiin. Vapautuksen pituus voi olla korkeintaan yksi vuosi. Vapautuksen päätyttyä kuorolainen on velvollinen palaamaan kuorotoimintaan, ellei hän ilmoita eroavansa kuorosta.

Johtokunta voi yksimielisen päätöksen nojalla erottaa kuorosta jäsenen, joka huomautuksista huolimatta on toiminut vastoin kuoron tarkoitusperiä tai jättänyt näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Kuorosta
erotetulla on oikeus kirjallisesti vedota kuoron kokoukseen 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, voi johtokunta katsoa hänet eronneeksi kuorosta.

Kuoron kokoukset

7 § Kuoro kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: tammi-helmikuussa kevätkokoukseen ja loka-marraskuussa syyskokoukseen.

Kevätkokouksessa

 • esitetään kertomus kuoron edellisen vuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 • käsitellään ne asiat, jotka kuoron jäsenet ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta

Syyskokouksessa

 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksusta
 • päätetään johtokunnan jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista ja palkkioista
 • valitaan kuoron johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 • valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi vuodeksi
 • valitaan taiteellinen johtaja ja varajohtaja seuraavaksi vuodeksi
 • valitaan muut tarpeellisiksi katsottavat toimihenkilöt
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat sekä
 • käsitellään ne asiat, jotka kuoron jäsenet ovat kirjallisesti johtokunnalle esittäneet viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.

  Johtokunta voi kutsua kuoron ylimääräiseen kokoukseen, milloin se pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/3 kuoron jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti
  johtokunnalta pyytää.

Kokoon kutsuminen

8 § Kutsu kuoron kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Mikäli kuoron kokouksessa käsitellään kuoron purkamista tai sääntöjen muuttamista, kiinteän omaisuuden ostamista, myymistä tai kiinnittämistä, on siitä kokouskutsussa mainittava.

Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa. Kokouksessa kullakin jäsenellä kannattajajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Johtokunta

9 § Kuoron johtokunnan muodostavat syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, taiteellinen johtaja ja viisi (5) muuta jäsentä; lisäksi valitaan vuosittain kaksi (2) varajäsentä.

Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Se voi myös perustaa toimikuntia erityistehtäviä varten.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joko omasta aloitteestaan tai kahden (2) johtokunnan jäsenen sitä pyydettyä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kaikille sen jäsenille on kokouksesta ajoissa tiedotettu ja kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja taiteellisen johtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseen tarvitaan yksinkertainen ääntenenemmistö; äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on

 1. edustaa kuoroa,
 2. kutsua kuoro kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. huolehtia kuoron kokousten päätösten toteuttamisesta
 4. hoitaa kuoron taloutta ja laskentatointa, joista se kokonaisuudessaan on vastuunalainen
 5. pitää luetteloa kuoron jäsenistä
 6. päättää ohjelmistosta ja huolehtia konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien järjestelyistä
 7. valvoa näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen kuoron tarkoitusten toteutumista.
 8. Johtokunta voi päättää erillisellä ohjesäännöllä kuoron jäseniä koskevista tarkemmista määräyksistä liittyen harjoituksiin ja esityksiin.

11 § Sisäinen tehtävänjako

 1. Taiteellinen johtaja ehdottaa johtokunnalle harjoitettavat laulut ja tulevan ohjelmiston.
 2. Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan ja johtaa puhetta sen kokouksissa sekä laatii yhdessä sihteerin kanssa esityslistan.
 3. Sihteeri pitää johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa, laatii ehdotuksen vuosikertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi, hoitaa arkistoa ja pitää jäsenluetteloa.
 4. Rahastonhoitaja hoitaa kuoron kirjanpitoa ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi ja tulo- ja menoarvioksi, tallettaa kuoron varat ja hoitaa muuta omaisuutta, huolehtii maksujen maksamisesta ja saatavien perimisestä.

Kuoron nimen kirjoittaminen

12 § Kuoron nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taiteellinen johtaja yhdessä sihteerin, raha-asioissa yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Tilinpäätös

13 § Kuoron tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee jättää kuoron tilit toiminnantarkastajalle riittävän ajoissa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kuoron purkamisesta on tehtävä kuoron kokouksessa. Päätöksen tekoon vaaditaan tällöin vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Jos kuoro puretaan, käytetään sen varat, mahdollisten velkojen tultua suoritetuiksi, musiikin hyväksi purkamiskokouksen päättämällä tavalla.

16 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.